Semalt maslahatlary bilen bot traffigini anyklamak

Awtomatlaşdyrma köp kärhanalara internetde howpsuz we ygtybarly işlemäge kömek etdi diýmek ýalňyş bolmaz. Galp hereketleriň öňüni almak üçin ygtybarly we aňsat usuldyr we girdejiňizi artdyrmaga kömek edip biler. Aldaw birnäçe usul bilen we şahamça baglanyşyklary arkaly amala aşyrylýar. Bot traffigi, baglanyşyk baglanyşyklarynda döredilýär, bu hiç zat üçin peýdaly däl we islenýän netijeleri kepillendirip bilmeýär.

Semalt” müşderi üstünliginiň dolandyryjysy Aleksandr Peresunko häzirki wagtda ähli telekeçileriň galp bot traffigini ýüze çykarmak, seljermek, baha bermek we dynmak zerurlygynyň bardygyny aýdýar. Hakyky adam traffigini isleýän käbir şahamça programmalaryňyz we mahabat berijileriňiz bar bolsa, müşderileriňize diňe kanuny we hakyky traffigi üpjün edip, galp traffikden we botlardan dynmak möhümdir. Şeýle etmeseňiz, botlar tiz wagtdan web sahypalaryňyzdan pul alar we ökünmekden başga zat yzyna gaýtarmaz. Eger girýänleriňiz awtomatiki programmalardan ýa-da botlardan gelmeýän bolsa, dürli meseleler ýerine ýetirilip bilner. Olary hakyky we kanuny ediň, sebäbi bu müşderileriň ynamyny gazanmagyň ýeke-täk usulydyr. Bu ýerde size aýdaýyn, galp botlar we pes hilli traffik hiç wagt satuw döredip bilmez ýa-da işiňiz üçin sebäp bolup bilmez. Sebäbi olar bilen dynç alyş derejesi gaty ýokary we web sahypasynyň eýelerine hiç wagt peýdaly bolup bilmez.

Gysgaça aýdanymyzda, hakyky traffigi almak we botlaryň gelmeginiň öňüni almak hemmämiz üçin hökmanydyr. Şahamça marketing birnäçe ýyl bäri dowam edýär we wagtyň geçmegi bilen ösýär. Galp işler we şahamçalar tarapyndan ulanylýan samsyk taktika, mahabat berijilerden pul çykarmak barada aladalar bar. Işiňizi indiki derejä çykarmak üçin çynlakaý bolsaňyz, botlaryňyza we galp traffigiňyza esaslanyp mahabat berijilerden hiç wagt pul almaly dälsiňiz. Ulanyjylaryň hemmesi hakyky satuw gazanmaga synanyşmaly we hakyky däl saparlara bil baglamagy bes etmeli. Web sahypalaryňyza ýa-da şahamça baglanyşyklaryna galp traffik ibermek size hiç wagt satylmaz. Munuň ýerine web sahypaňyzyň umumy görnüşini bozup biler. “Google Analytics” -iňiz botlary we galp traffigi hakyky görkezýän bolsa, bu IP adresleri mümkin boldugyça gysga wagtda blokirlemegiň wagty geldi. Galp şahamçalar diňe birnäçe dollar töläp, dürli web sahypalaryndan traffigi satyn alýarlar we sahypalara we baglanyşyk baglanyşyklaryna köp täsirler we satuwlar bilen girip bilmeýärler.

Galp traffigi döretmek üçin dürli botlar we gurallar bar. Bu traffik we bu saparlar hiç haçan web sahypaňyzda hakyky adam pikirlerini döredip bilmez. Sahypalary her minutda täzeläp durýan bot programmalary arkaly döredilýär. Şeýlelik bilen, botlary ýüze çykarmak we olardan dynmak möhümdir. Şahamça satýanlaryň hemmesi diýen ýaly web sahypalaryna köp traffik almak üçin bu botlary ulanýarlar, ýöne bu galp işler sebäpli hiç haçan satuw alyp bilmeýärler we onlaýn abraýyny bozup bilmeýärler. Bu mesele we ondan nädip dynmalydygy barada IT hünärmeni bilen maslahatlaşmaly.

mass gmail